Keresés...

Het komende jaar zien Nederlandse beroepsgoederenvervoerders over de weg hun kosten met 1,4 tot 3,0 procent stijgen, afhankelijk van het type vervoer (deelmarkt). In oktober 2016 heeft Panteia/NEA deze prognose in opdracht van de Raad van Beheer van de NIWO gemaakt.


transport_nlDe deelmarkt afvalstoffen is dit jaar nieuw toegevoegd. De belangrijkste prijsstijgingen betreffen de brandstofkosten, gevolgd door loonkosten. Deze twee kostenposten bepalen soms tot 75 procent van de totale kostprijs. Het effect van alle prijswijzigingen op de totale kostprijs is afhankelijk van de deelmarkt en/of het land waarop gereden wordt. Omdat de brandstofprijs moeilijk te voorspellen is, wordt de stijging/daling van de totale kostprijs op twee manieren weergegeven. Een versie met de brandstofkostenontwikkeling en een versie waarbij de brandstofprijsontwikkeling op 0,0 procent is gesteld. Ook de gerealiseerde kostenstijging in 2016 ten opzichte van 2015 is berekend is op deze wijze berekend. Niet meegenomen in de berekeningen zijn de tariefsverhogingen van tol en kilometerheffing in de verschillende landen.

Van alle kostenposten wegen de loonkosten het zwaarst in de totale kostprijs van het vervoer. In een aantal deelmarkten bestaat de kostprijs voor meer dan de helft uit loonkosten. Het gaat in hoofdzaak om loonkosten van rijdend personeel, daarnaast betreft het de loonkosten van werkplaatspersoneel en overig personeel.

wegtransport_winstgevendheid_conjunctuur-2Na de loonkosten hebben de brandstofkosten een groot aandeel in de totale kostprijs. Omdat de brandstofprijs moeilijk te voorspellen is, worden er twee berekeningen gemaakt. Een met en een zonder de geraamde brandstofprijsontwikkeling. Veel transportbedrijven hebben namelijk in het contract met de opdrachtgever een brandstofclausule opgenomen, waarbij er ten aanzien van de brandstofkosten aanvullende afspraken zijn gemaakt.

Rentekosten maken onderdeel uit van de kostprijs van het voertuig, doordat er vermogen is geïnvesteerd in de voertuigen. In de totale kostprijs dragen de rentekosten ongeveer 1 procent bij, afhankelijk van de deelmarkt.

Het aandeel van de afschrijvingskosten varieert tussen 4 procent bij de ene deelmarkt tot 14 procent bij de andere deelmarkt. De prijsontwikkeling van vervoermaterieel is afhankelijk van verschillende factoren, zoals productiekosten, de markt en nieuwe wettelijke eisen. Voor 2017 is een stijging geraamd van 0,6 procent conform de stijging van het algemeen prijsniveau. Het aandeel van de verzekeringskosten varieert tussen 2 procent en 4 procent, afhankelijk van de deelmarkt. Volgens informatie van diverse verzekeringsmaatschappijen zal het premiepeil van WA-verzekeringen in 2017 met 7,3 procent stijgen ten opzichte van 2016. Daarnaast stijgt de cascopremie met gemiddeld 7,9 procent, dat is inclusief de stijging die komt doordat de cataloguswaarde van voertuigen toeneemt. Rekening houdend met de relatieve aandelen van WA- en cascoverzekeringen neemt de kostenpost voertuigverzekeringen in het binnenlands vervoer met 7,6 procent en in het grensoverschrijdend vervoer met 7,7 procent toe.

tankenHet aandeel van de motorrijtuigenbelasting in de totale kostprijs is bij alle deelmarkten gering, minder dan 0,5 procent. De tarieven voor de motorrijtuigenbelasting worden elk jaar aangepast aan de door de overheid vastgestelde inflatiecorrectie. Per 1 januari 2017 stijgen deze tarieven met 0,3 procent. Het aandeel van het Eurovignet ligt bij de meeste deelmarkten tussen 0,5 en 1,0 procent. De tarieven van het Eurovignet blijven ongewijzigd. De reparatie en onderhoudskosten hebben een aandeel van ruim 5 procent in de totale kostprijs, deze stijgen in 2017 met 1,0 procent. Voor banden is een stijging van 0,6 procent voorzien, conform de stijging van het algemene prijsniveau.

In 2016 is de filedruk iets toegenomen, zodat er voor het binnenlands vervoer sprake is van een geringe extra kostenstijging als gevolg van de congestie en afnemende bereikbaarheid. De extra kostenstijging is bij fijnmazige distributie 0,3 procent en bij alle andere binnenlandse deelmarkten is dat 0,1 procent.

De tariefswijzigingen van tolgelden in verschillende landen zijn niet meegenomen in de kostenontwikkeling. Vanaf 1 april 2016 heeft België een kilometerheffing ingevoerd voor vrachtwagen vanaf 3,5 ton. In Frankrijk wordt al tol geheven op de belangrijkste autoroutes. Ook in Duitsland, Italië, Oostenrijk, Polen en Spanje moet tol of een kilometerheffing betaald worden. In Polen en Duitsland geldt dit voor voertuigen vanaf 12 ton. Net als in de meeste landen is het tarief afhankelijk van de milieuklasse van de vrachtwagen, soms ook van het aantal assen en het type weg.

Het effect van deze afzonderlijke prijsstijgingen op de totale kostprijs is afhankelijk van de deelmarkt en/of het land waarop gereden wordt. Elke deelmarkt heeft zijn eigen kostprijsopbouw, de kostenaandelen per kosten soort. Deze kostprijsopbouw wordt elk jaar bijgesteld, wat leidt tot nieuwe wegingsfactoren. De wegingsfactoren worden vermenigvuldigd met de afzonderlijke prijsveranderingen. De optelling van alle gewogen stijgingen/dalingen levert de totale kostprijs in een bepaalde deelmarkt op. Daar bovenop komt het eventuele kosteneffect veroorzaakt door congestie en afnemende bereikbaarheid. Op deze manier is de verandering van de totale kostprijs berekend voor de zeven landenrelaties in het niet-gespecialiseerd vervoer en de verschillende deelmarkten in het binnenlands vervoer. De kostprijsstijging loopt in 2017 uiteen van 1,4 procent bij vervoer op Engeland (ferry) tot 3,0 procent bij zeecontainervervoer binnen Nederland. In het rapport zelf staan extra cijfers voor het vervoer op de zeven landen met koel/vries- en tank/bulkwagens en verschillende vervoersafstanden.

De kostenontwikkelingscijfers zijn een afspiegeling van de situatie per deelmarkt en zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van transportbedrijven per deelmarkt. De kostprijsopbouw van een individueel transportbedrijf wijkt echter altijd wel af van de gemiddelde kostprijsopbouw, waardoor ook de kostprijsverandering van een individueel bedrijf zal afwijken van de gemiddelde kostprijsverandering. De gehanteerde kostprijsopbouw per deelmarkt (2015) staat in het rapport.

Het komende jaar zien Nederlandse beroepsgoederenvervoerders over de weg hun kosten met 1,4 tot 3,0 procent stijgen, afhankelijk van het type vervoer (deelmarkt). In oktober 2016 heeft Panteia/NEA deze prognose in opdracht van de Raad van Beheer van de NIWO gemaakt.
 
Elejére!